Gnieźnieńska 2  61 817 71 12, 661 448 584   parafia@farapobiedziska.pl

Regulamin cmentarza

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

pkt 1

 1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Pobiedziskach przy ul. Kiszkowskiej jest Parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Gnieźnieńska 2, 62- 10 Pobiedziska
 2. Cmentarzem administruje zarządca wybierany przez Parafię.
 3. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się j/w
 4. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza:

poniedziałek: od 10.30 do 12.00

środa: od 10.30 do 12.00 oraz bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

piątek: od 10.30 do 12.00

pkt 2

 1. Cmentarz jest dostępny całodobowo.
 2. Na Cmentarzu urządza się pogrzeby w grobach:

– ziemnych zwykłych,

– ziemnych pogłębionych (w miarę możliwości – uwarunkowane podłożem),

– grobach murowanych,

– grobach na urny ziemnych i murowanych.

 1. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.
 2. Na grobach można ustawiać tzw. nagrobki, o wymiarach nieprzekraczających wymiary grobu (grób pojedynczy 90 cm/180cm; grób podwójny 180 cm/180 cm). Projekt nagrobka oraz treść napisów na nim podlegają zatwierdzeniu przez Parafię. Postawienie nagrobka nie ma wpływu na czas nienaruszalności grobu.
 3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach: od 10.00 do 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarza oraz parafią, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.
 4. Każdy grób powinien być trwale oznaczony (imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, ewentualnie data urodzenia). Po zatwierdzeniu projektu i treści przez Parafię, mogą znajdować się również inne napisy.
 5. Miejsce zarezerwowane należy koniecznie oznaczyć napisem „Rezerwacja”. Innych oznaczeń się nie uznaje (np.: nasadzenie krzewu, kwiatów itp.; ustawienie ławki).

pkt 3

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty za pochówek w grobach (wysokość opłat podana jest w cenniku opłat) oraz opłaty kancelaryjne:

– ziemnych zwykłych pojedynczych na 20 lat;

– ziemnych zwykłych wieloosobowych na 20 lat;

– zwykłych ziemnych głębinowych na 20 lat;

– ziemnych z nagrobkiem na 20 lat (pojedynczych i wieloosobowych);

(różnicę między grobem zwykłym ziemnym a grobem z nagrobkiem

reguluje się najpóźniej tydzień przed montażem nagrobka);

– murowanych;

– na urny

– przedłużenie opłaty na następne 20 lat;

– rezerwacja miejsca na 20 lat

 1. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju grobu i okresu, na jaki wniesiono tę opłatę.
 2. Wnoszona opłata jest za pochowanie zwłok, a nie za miejsce na cmentarzu. Poprzez wniesienie opłaty nikt nie nabywa dla siebie żadnej własności miejsca z grobem ani samodzielnego dysponowania tym grobem. Poprzez wniesienie opłaty za pochowanie zwłok czy prochów ludzkich właściciel cmentarza gwarantuje możliwość kultywowania pamięci osoby zmarłej w tym miejscu przez okres na jaki została wniesiona opłata.
 3. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następny okres, grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja grobu polega na nowym pochówku w tym miejscu (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.
 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

pkt 4

 1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dotyczy to grobu głębinowego – w grobie głębinowym można dochować kolejną osobę przed upłynięciem 20 lat – oraz urn – urny z prochami można dochować do istniejącego grobu przed upłynięciem 20 lat). Jest możliwe przedłużenie tego okresu – sporządzana jest wówczas dwustronna umowa określająca okres nienaruszalności grobu.
 2. W przypadku grobów murowanych oraz grobów z urnami sporządzana jest dwustronna umowa określająca okres nienaruszalności grobu (okres ten musi być dłuższy niż 20 lat).
 3. Do pochowania zwłok, szczątków oraz prochów ludzkich oraz dysponowania tym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:

– pozostały małżonek (ka);

– krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.);

– krewni wstępni (rodzice, dziadkowie);

– krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (kuzynostwo);

– w przypadku braku w/w krewnych inni krewni;

– właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie;

– właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa;

– osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 1. Jeśli kilka osób posiada równorzędne prawo do grobu (np. rodzeństwo), wówczas nie może decydować o tym grobie jedynie jedna lub część osób uprawnionych z pominięciem pozostałych osób uprawnionych wymienionych w pkt. 3.
 2. Dysponowaniem miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać oraz osoby wymienione w pkt. 3.
 3. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administracją cmentarza, po upewnieniu się co do woli osób wymienionych w pkt. 3.
 4. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe lub firmy budowlane musi być uzgodnione z Administratorem Cmentarza i poprzedzone złożeniem dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.
 5. Usługę kopania grobów wykonuje wyspecjalizowana firma pogrzebowa. W przypadku kopania grobów przez firmy pogrzebowe, muszą one dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań Administratora Cmentarza.
 6. Za usługę kopania grobów opłatę pobiera osoba lub firma wykonująca tę usługę według własnego cennika.
 7. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

pkt 5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób wymienionych w pkt. 4. pp. 3. oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie.
 2. W przypadku ekshumacji osoby uprawnione wymienione w pkt. 4 pp. 3 muszą przedstawić Administracji Cmentarza zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Poza tymi terminami konieczna jest dodatkowa zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy prokuratury i sądu).
 5. Ekshumacji dokonuje wyspecjalizowana firma pogrzebowa.
 6. Przy ekshumacji Administracja Cmentarza wydaje dokument potwierdzający pochodzenie zwłok lub szczątków ludzkich z danymi osoby ekshumowanej. Nie wydaje się części karty zgonu „W celu pochowania zwłok” – dokument ten pozostaje w archiwum cmentarnym.
 7. W przypadku ekshumacji z grobów ziemnych nie zwraca się części opłaty za niewykorzystany czas (opłata była wniesiona za pochowanie zwłok a nie za „dzierżawę” miejsca).
 8. W przypadku ekshumacji z grobów murowanych osoba lub osoby uprawnione nie mają prawa domagać się od właściciela cmentarza zwrotu poniesionych nakładów na przygotowanie tego miejsca. W takim wypadku mają prawo do dysponowania miejscem w tym grobie przez okres, na jaki została sporządzona umowa, o której w pkt. 4 pp. 2 lub za wiedzą Administracji Cmentarza „odsprzedania” tego miejsca innej osobie na zasadzie wolnego rynku. O fakcie tej transakcji osoba lub osoby uprawnione muszą poinformować Administrację Cmentarza i złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z tego miejsca. Nowy nabywca jest zobowiązany do podpisania z właścicielem cmentarza umowy, o której w pkt. 4 pp. 2. W innym przypadku dysponowanie miejscem w tym grobie przechodzi nieodpłatnie na właściciela cmentarza.

pkt 6

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga części „Karty zgonu w celu pochowania zwłok” potwierdzonej przez Urząd Stanu Cywilnego lub zgody właściwego Starosty na pochowanie zwłok lub prochów ludzkich, przywożonych z zagranicy wraz z aktem zgonu innego państwa. W przypadku pochówku ciała lub szczątków ludzkich po ekshumacji z innego cmentarza dokument potwierdzający pochodzenie zwłok lub szczątków ludzkich z danymi osoby ekshumowanej (por. pkt. 5 pp. 6).
 2. Administrator Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
 3. Właściciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych prowadzących roboty na cmentarzu.

pkt 7

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

– zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca;

– przebywanie nieletnich dzieci bez opieki;

– picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;

– palenia papierosów;

– żebractwa;

– wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym;

– jazdy pojazdami jednośladowymi;

– wprowadzania zwierząt.

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

– prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej;

– ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń;

– ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

– wjazdu pojazdem mechanicznym;

– sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów;

– zbierania wszelkiego rodzaju roślin;

– umieszczanie reklam.

 1. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Parafię. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

pkt 8

 Cmentarz ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej. Parafia i zarządca cmentarza nie odpowiadają natomiast za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Osoby uprawnione mogą samodzielnie ubezpieczyć nagrobki u dowolnego ubezpieczyciela działającego na rynku usług ubezpieczeniowych.

 1. W przypadku naruszania regulaminu Parafia ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

                                                                           Podpis proboszcza

                                                                              Robert Nurski

 Opłaty obowiązujące na Cmentarzu Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach

Zgodnie z Regulaminem Cmentarza (pkt. 3 pp. 1), opłata (oprócz opłat kancelaryjnych) jest pobierana za pochowanie zwłok a nie za miejsce na cmentarzu. Poprzez wniesienie opłaty za pochowanie zwłok osoby uprawnione nie nabywają dla siebie żadnej własności ani żadnej tzw. „dzierżawy” miejsca, natomiast Parafia gwarantuje możliwość kultywowania pamięci osoby zmarłej w tym miejscu przez okres, na jaki została wniesiona ta opłata.

Opłaty biorą pod uwagę rodzaj grobu oraz okres jego obowiązywalności.

Wszelkie opłaty należy regulować w biurze parafialnym.

Opłaty obowiązujące od 1 lutego 2021 r. na 20 lat

– miejsce dziecięce – 100 zł. (nie ulega zmianie)

– miejsce pojedyncze – 500 zł.

– miejsce pojedyncze piętrowe – 500 + 250 = 750 zł.

– miejsce podwójne (obok siebie) – 1 000 zł.

– miejsce poczwórne (dwa groby głębinowe obok siebie) – 2 000 zł.

– pochówek urnowy (każda urna) – 500 zł.

Grobowiec murowany pojedynczy (płyty ziemne) – opłata jednorazowa – 5 000 zł.

Grobowiec murowany podwójny (dwa miejsca obok siebie) – opłata jednorazowa – 8 000 zł.

Opłata stała za postawienie każdego nagrobka:

– pojedynczy grób – 250 zł.

– podwójny grób (dwa miejsca obok siebie) – 500 zł.

Opłaty eksploatacyjne:

– przy każdym pogrzebie i opłacie prolongaty pobiera się opłatę na wywóz śmieci i wodę opłatę w wysokości 100 zł. Znosi się opłatę 20 zł. od grobu.

– przy dochówku (groby murowane – ziemne i naziemne) pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

Inne:

Jeżeli przy pogrzebie zostanie wykazana zaległość za prawo do dysponowania grobem (brak aktualnej prolongaty) należy uiścić zaległości i opłatę na kolejne 20 lat.

Przy pogrzebie, jeżeli istnieje aktualna prolongata, należy uiścić opłatę do pełnych 20 lat.

Firmy pogrzebowe świadczące usługi związane z wykopaniem grobu wnoszą opłaty w wysokości:

– grób pojedynczy – 100 zł.

– grób głębinowy – 150 zł.

– pochówek urnowy – 70 zł.

– grób dziecięcy – 50 zł.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM